Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy, strategie rozwoju, plany

Rok 2021:

PDFUchwała Nr XXIV.152.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia w Gminie Zawonia programu polityki zdrowotnej.pdf
PDFUchwała Nr XXIV.155.2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.pdf


PDFGminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zawonia na lata 2013-2020.pdf
PDFLokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawonia.pdf
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Zawonia na lata 2017-2020 z perspektywą na okres 2021-2024.pdf
PDFProgram profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia na lata 2017-2020.pdf
PDFStrategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2015-2020.pdf
PDFWieloletni program gospodarowania mieszkaniowymi zasobem Gminy Zawonia na lata 2018-2023.pdf

 

Wersja XML