Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki

1. Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 i ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych mają obowiązek:

Przy składaniu deklaracji należy przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu, umowę kupna-sprzedaży lub fakturę.

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Pliki do pobrania:

PDFDeklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.pdf
XLSDeklaracja na podatek od środków transportowych DT-1.XLS
PDFZałącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1a.pdf
XLSZałącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1a.XLS

DOCXKlauzula RODO.docx


2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 1. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
 2. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Pliki do pobrania:

XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xlsx
DOCOświadczenie o stanie majątkowym, materialnym, rodzinnym.doc
DOCXWniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.docx

DOCXKlauzula RODO.docx


3. Wydanie zaświadczenia

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia .docx

DOCXKlauzula RODO.docx


4. Zgłoszenie obowiązku podatkowego (osoby fizyczne)

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

PDFInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.pdf
PDFZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1.pdf
PDFZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2.pdf
PDFZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3.pdf

PDFIR-1 Informacja o gruntach obow. od 01.07.2019 r..pdf
PDFZIR-1 Informacja o gruntach - przedmioty podlegaj_ce opodatkowaniu obow. od 01.07.2019 r..pdf
PDFZIR-2 Informacja o gruntach - przedmioty podlegaj_ce zwolnieniu obow. od 01.07.2019 r..pdf
PDFZIR-3 Informacja o gruntach - dane pozosta_ych podatników obow. od 01.07.2019 r..pdf

PDFInformacja o lasach IL-1.pdf
PDFZałącznik do informacji o lasach ZIL-1.pdf
PDFZałącznik do informacji o lasach ZIL-2.pdf
PDFZałącznik do informacji o lasach ZIL-3.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


5. Zgłoszenie obowiązku podatkowego (osoby prawne)

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Deklaracje na podatki :

Od nieruchomości - DN-1 + załączniki ZDN-1 i ZDN-2

Rolny - DR-1 + załączniki ZDR-1 i ZDR-2

Leśny - DL-1+ załączniki ZDL i ZDL-2

Wymienione deklaracje składają również jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf
PDFZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1.pdf
PDFZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2.pdf
 

PDFDR-1 Deklaracja na podatek rolny obow. od 01.07.2019 r..pdf
PDFZDR-1 Deklaracja na podatek rolny - przedmioty podlegaj_ce opodatkowaniu obow. od 01.07.2019 r..pdf
PDFZDR-2 Deklaracja na podatek rolny - przedmioty podlegaj_ce zwolnieniu obow. od 01.07.2019 r..pdf
 

PDFDeklaracja na podatek leśny DL-1.pdf
PDFZałącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-1.pdf
PDFZałącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-2.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Finansowy
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 65
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

 1. od 1 do końca lutego danego roku.
 2. od 1 do 31 sierpnia danego roku.

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

PDFWzór wniosku akcyza.pdf

PDFZałącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Wersja XML