Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Woda

1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci  wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,

- 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500  lub  1:1000.

 Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 68
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy: 

1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,

2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, w pozostałych przypadkach,

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci wodociągowej z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej.docx
PDFWniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej.pdf

DOCXUDT-1_P Wniosek o zaopiniowanie dokumentacji technicznej przyłącza.docx
PDFUDT-1_P Wniosek o zaopiniowanie dokumentacji technicznej przyłącza.pdf

DOCXUDT-1_S Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci.docx
PDFUDT-1_S Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci.pdf

DOCXZezwolenie na wpięcie do prywatnej sieci wodociągowej.docx
PDFZezwolenie na wpięcie do prywatnej sieci wodociągowej.pdf

DOCXZezwolenie na wpięcie do prywatnej sieci kanalizacji sanitarnej.docx
PDFZezwolenie na wpięcie do prywatnej sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

DOCXZ-1_P Zawiadomienie o rozpoczęciu robót przyłącza.docx
PDFZ-1_P Zawiadomienie o rozpoczęciu robót przyłącza.pdf

DOCXZ-1_S Zawiadomienie o rozpoczęciu robót sieci.docx
PDFZ-1_S Zawiadomienie o rozpoczęciu robót sieci.pdf

DOCXPO-1_P Wniosek o wydanie protokołu odbioru przyłącza.docx
PDFPO-1_P Wniosek o wydanie protokołu odbioru przyłącza.pdf

DOCXPO-1_S Wniosek o wydanie protokołu odbioru sieci.docx
PDFPO-1_S Wniosek o wydanie protokołu odbioru sieci.pdf

PDFPB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


2. Wniosek o zawarcie  umowy na dostawę wody

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o zawarcie umowy na dostawę wody.doc
PDFWniosek o zawarcie umowy na dostawę wody.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


3. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

1) 14 dni od momentu sprzedaży nieruchomości lub śmierci osoby, na którą została zawarta umowa na dostawę wody

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody.docx
PDFWniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


4. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni

DOCZgłoszenie przydomowej oczyszczalni.doc
PDFZgłoszenie przydomowej oczyszczalni.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


5. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawonia

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

 1. potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 2. przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
 3. aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 4. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy.doc
PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


6. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zawonia

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

 1. potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 2. przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
 3. aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 4. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy.doc

DOCXKlauzula RODO.docx
 

 

 

Wersja XML