Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Woda

1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci  wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu,

- 1 egzemplarz aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500  lub  1:1000.

 Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 68
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy: 

1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,

2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, w pozostałych przypadkach,

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci wodociągowej z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej.docx
PDFWniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


2. Wniosek o zawarcie  umowy na dostawę wody

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o zawarcie umowy na dostawę wody.doc
PDFWniosek o zawarcie umowy na dostawę wody.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


3. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

1) 14 dni od momentu sprzedaży nieruchomości lub śmierci osoby, na którą została zawarta umowa na dostawę wody

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody.docx
PDFWniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


4. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni

DOCZgłoszenie przydomowej oczyszczalni.doc
PDFZgłoszenie przydomowej oczyszczalni.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


5. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawonia

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

 1. potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 2. przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
 3. aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 4. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy.doc
PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy.pdf

DOCXKlauzula RODO.docx


6. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zawonia

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

 1. potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 2. przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
 3. aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 4. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 63
e-mail:

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy.doc

DOCXKlauzula RODO.docx
 

 

 

Wersja XML