Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podział nieruchomości

1. Wniosek o wydanie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości;
 2. Załączniki do wniosku:  

Uwaga: Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 e) należy złożyć w odpowiedniej liczbie egzemplarzy:

 1. 1 egz. dla Urzędu Gminy;
 2. po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania – w tym dla właściciela lub jeżeli działka stanowi współwłasność dla każdego współwłaściciela działki.

Dokumenty te muszą zostać wcześniej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i opatrzone stosowną klauzulą.

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o podział nieruchomosci - postanowienie.docx
PDFWniosek o podział nieruchomosci - postanowienie.pdf


2. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości;
 2. Załączniki do wniosku:

W sytuacji występowania o decyzje podziałową na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy dołączyć do wniosku również:

Uwaga: Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 b), c), d) należy złożyć w odpowiedniej liczbie egzemplarzy:

 1. 3 egz. - w tym dla Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego i Sądu Rejonowego;
 2. po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania – w tym dla właściciela lub jeżeli działka stanowi współwłasność dla każdego współwłaściciela działki.

Dokumenty te muszą zostać wcześniej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i opatrzone stosowną klauzulą.

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

 1. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości stanowi drugi etap postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (pierwszy etap opisany jest w procedurze: Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości).
 2. Z wnioskiem o podział nieruchomości może wystąpić osoba posiadająca interes prawny (w szczególności właściciel lub użytkownik wieczysty). Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 3. W przypadkach wymienionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podział nieruchomości dokonywany jest niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w sytuacji braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Postępowanie w sprawie podziału nieruchomości jest jednoetapowe - decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wydawana jest z pominięciem etapu sporządzenia i opiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości.
 4. W przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku, może on się odbyć wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, a w budynkach nie posiadających ścian oddzielenia przeciwpożarowego – wzdłuż pionowych płaszczyzn utworzonych przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie funkcjonujące części, posiadające odrębne wejścia i wyposażone w odrębne instalacje.
 5. Na etapie wydawania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przedmiotem oceny jest zgodność projektu podziału nieruchomości z pozytywnie zaopiniowanym wstępnym projektem podziału.

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o podział nieruchomosci - decyzja.docx
PDFWniosek o podział nieruchomosci - decyzja.pdf


3. Wniosek o wydanie duplikatu/kopii decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (działki)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie duplikatu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (działki);

Opłaty:

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o duplikat decyzji podziałowej.doc
PDFWniosek o duplikat decyzji podziałowej.pdf
 

Wersja XML