Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rok 2021

Petycja Nr 1 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie ponownych konsultacji z mieszkańcami gminy Zawonia i wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
PDFPetycja z dnia 18.05.2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIX.190.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 18 maja 2021 r..pdf


Petycja Nr 2 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie ponownych konsultacji z mieszkańcami gminy Zawonia i wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
PDFPetycja z dnia 19.05.2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIX.191.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 19 maja 2021 r..pdf


Petycja Nr 3 z dnia 06.06.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja z dnia 06.06.2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIX.192.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozptrzenia petycji z dnia 6 czerwca 2021 r..pdf


 OGŁOSZENIE W SPRAWIE OCZEKIWANIA NA DALSZE PETYCJE

Od dnia 09 sierpnia 2021 roku do Rady Gminy Zawonia wpłynęło 15 petycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 870) w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały dotyczącej stanowienia prawa miejscowego w zakresie polityki przestrzennej w oparciu o zasadę zgodności z prawem i równego traktowania mieszkańców wspólnoty samorządowej.
Uchwałą nr XXX/196/2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 sierpnia 2021 r. zarządzono łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna) zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach.
Stosowanie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje przez dwa miesiące licząc od daty niniejszego ogłoszenia, t.j. do dnia 27 października 2021 roku.
Dalsze petycje w przedmiotowej sprawie można składać do Rady Gminy Zawonia na adres: Urząd Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczony od daty upływu ww. okresu.
Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zawonia, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 tej ustawy.


Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia
Grażyna Ogrodowicz-Nitka

PDFOgłoszenie w sprawie oczekiwania na dalsze petycje.pdf


Petycja Nr 4 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 4 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 5 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 5 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 6 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 6 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 7 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 7 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 8 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 8 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 9 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 9 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 10 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 10 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 11 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 11 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 12 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 12 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 13 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 13 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 14 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 14 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 15 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 15 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 16 z dnia 09.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 16 z dnia 09.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 17 z dnia 10.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 17 z dnia 10.08.2021 r..pdf


Petycja Nr 18 z dnia 10.08.2021 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Zawonia uchwały o treści wskazanej w złożonej petycji:
PDFPetycja nr 18 z dnia 10.08.2021 r..pdf


Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej (tj. petycji z dnia 09.08.2021 r. i 10.08.2021 r.):
PDFUchwała Nr XXXIII.214.2021 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej.pdf

 

Wersja XML